SACRED ELEMENTS OF THE EUROPEAN NATIONAL ART

EIROPAS NACIONĀLĀS MĀKSLAS SAKRĀLIE ELEMENTI

PROJECT DEVELOPMENT

PROJEKTA GAITA


 

 

Early Christian and Byzantine artists invented and defined the Sacred tradition in visual representation that dominated European art until recent times. The images and structures they created and visible worlds of religious experience were visually and intellectually so satisfying.

 

The Project was about interculturality – in order to unite European people and to understand Europe.

Senbaznīcas un Bizantijas mākslinieki radīja un definēja sakrālo tradīciju vizuālajā mākslā, kas ir dominējusi Eiropas mākslā līdz mūsu dienām. Viņu radītie attēli un struktūras, garīgās pieredzes vizuālā prezentācija ir bijusi gan mākslinieciski, gan intelektuāli piepildīta.

 

Projekta centrā bija kultūru mijiedarbības aspekti – lai vienotu Eiropas tautas un lai saprastu Eiropu.


02.08.2010.

 

 

PROJECT TECHNICAL AND FINANCIAL IMPLEMENTATION

REPORT MEETING AT LCHRA

 

Reports from the coordinating organization LChrA:

 • Project coordinator: Nele Zirnīte.

 • Financial book-keeper: Ingrīda Jespere.

 • Rector: prof. Skaidrīte Gūtmane.

Representatives from partner organizations.

 • Reports on outputs and results from partner organizations.

 • Press releases were made on each project event, also advertising in media.

 • Number of events carried out – 12,

 • Number of people attending the events – ca 3000,

 • Number of printed publications distributed – 1500.

Added value:

 • Extend the scope of cooperation activities of research and education on grounds of common heritage of European culture,

 • Formation of common cross-cultural policies of transnational, national levels,

 • Professional practice cooperation between specialists and organizations in arts and culture,

 • Involvement of different stake holders: artists, culture actors, trade unionists, NGO’s, presenting a strong multidisciplinary approach on project methodology,

 • The goal: to work further in cooperation on writing a research paper on intercultural dialogue.

PROJEKTA TEHNISKĀS UN FINANSIĀLĀS ĪSTENOŠANAS

ATSKAITES SANĀKSME LKRA

 

Projekta vadošās organizācijas LKrA ziņojumi:

 • Projekta koordinatore Nele Zirnīte,

 • Grāmatvede Ingrīda Jespere.

 • LKrA rektore prof. S. Gūtmane.

Partneru organizāciju ziņojumi.

 • Ziņojumi par rezultātiem no partneru organizācijām.

 • Preses relīzes, kā arī ziņas mēdijos tika sniegtas par katru notikumu.

 • Notikumu skaits – 12.

 • Apmeklētāju skaits – 3000.

 • Izplatīto drukāto materiālu skaits – 1500.

Pievienotā vērtība:

 • Pētniecības un izglītības sadarbības paplašināšana, balstoties uz kopīgiem Eiropas kultūras pamatiem,

 • Kopīgas starpkultūru politikas veidošana nacionālajā un starpnacionālajā līmenī,

 • Profesionāla praktiska mākslas un kultūras speciālistu un organizāciju sadarbība,

 • Dalībnieku iesaiste: mākslinieki, kultūras darbinieki, arodbiedrību darbinieki, nevalstisko organizāciju darbinieki, kas kopumā liecina par starpdisciplināru pieeju projekta metodoloģijai,

 • Mērķis: tālāka sadarbība, lai uzrakstītu pētniecisku darbu par starpkultūru dialogu.


16.03.2010.

 

 

OPEN WORKSHOP „SACRED ELEMENTS IN CONCEPTUAL ART OF JANERIC JOHANSSON – WELL-KNOWN PAINTER FROM SWEDEN”

 

An open Art workshop on Sacred elements in contemporary art was lead by well-known Swedish artist from Malmö Janeric Johansson in March 16, 2010. The essence of its contents may be described as follows: plurality of meaning provides an essential qualitative dimension behind artist's concepts, wordplays and installations. The title of the Workshop was "Place, King, Law and Light". Artist presented his own and very creative use of space & angles, squares and letters in order to reveal the hidden contents of the seemingly simple object. Janeric Johansson presented his latest creation called "Made in China" - large exhibition where East and West meets to share their traditional values. Surely the workshop enriched friendship ties between Latvian and Swedish artists, it was attended by students of the Latvian Christian Academy, professional artists and specialists of traditional and contemporary Christian art.

"It was fascinating to get acquainted with the artist's path to the so-called 'big art' - how an autodidact with great interest in art becomes a professional and acknowledged master. Artist's enthusiasm, sincerity, penetrating insight and earnest attitude towards the process of creation and its highest task were surprising. Both idea and concept are essential in Johansson's art. To my mind he is one of those conceptual artists although he differs from others by choice of his topics, through symbols and metaphors used when he speaks about crucial choices in human life, fate of different nations and, of course, about one's own personal feelings. However, he emphasizes that any viewer is free in his perception and interpretation of the art work. Master class gave an opportunity to get an insight into various techniques, materials used and instruments. I personally was fascinated by Johansson's huge size graphics, they are both impressive and technically fine and virtuoso skilled. Hand of a professional drawer is obvious, subtle line, nuanced tonal proportions. It was surprising to see that the artist is active in so different plastic arts - drawing, painting, sculpture, environmental objects." Baiba Kalna, Graphic artist.

J.Johansson conceptually demonstrated potential of the Swedish national art to deal with crucial aspects of solidarity between people in Europe.

Article about the art of J.Johansson by G.Dišlers.

ATKLĀTĀ DARBNĪCA „SAKRĀLIE ELEMENTI JANERIKA JOHANSONA (ZVIEDRIJA) MĀKSLĀ”

Atklātu nodarbību par sakrālajiem elementiem mūsdienu mākslā vadīja pazīstamais zviedru mākslinieks Janeriks Johansons (Malme). Tās saturu varētu raksturot sekojoši: nozīmju daudzveidība piešķir jaunas kvalitātes dimensiju mākslinieka koncepcijai, vārdu spēlēm un instalācijām. Semināra nosaukums bija: "Vieta, Ķēniņš, Likums un Gaisma". Mākslinieks prezentēja paša izveidoto, interaktīvo un ļoti radošo plakņu un skatījuma leņķu, un burtu kārtojuma tehniku, lai šķietami vienkāršā objektā atklātu apslēptu, iepriekš nepamanītu saturu. Janeriks Johansons iepazīstināja ar savu jaunāko darbu "Made in China" - plašu ekspozīciju, kurā sastopas Austrumi un Rietumi, lai abi dalītos ar savām tradicionālajām vērtībām. Seminārs lieliski tuvināja zviedru un latviešu māksliniekus, to apmeklēja Latvijas Kristīgās akadēmijas studenti, mākslinieki profesionāļi un tradicionālās un mūsdienu kristīgās mākslas speciālisti.

"Man bija ļoti saistoši uzzināt par mākslinieka ceļu uz 'lielo mākslu' - kā cilvēks ar interesi par mākslu no autodidakta kļūst par profesionālu, atzītu meistaru. Pārsteidza mākslinieka entuziasms, sirsnība, dziļā personība un nopietnā izturēšanās pret mākslas procesu un tās uzdevumu. Ideja, koncepcija ir ļoti svarīga Janerika Johansona mākslā. Domāju, mākslinieks pieskaitāms pie konceptuālajiem māksliniekiem, taču viņš atšķiras no daudziem ar savu darbu tematiku, simbolos un metaforās viņš runā par cilvēka būtiskajām izvēlēm, dažādu tautu likteņiem, protams, arī personīgiem pārdzīvojumiem. Tomēr viņš uzsver, ka skatītājs ir brīvs mākslas darba uztverē un interpretācijā. Meistarklases laikā bija iespēja uzzināt arī par dažādiem mākslinieka autortehnikas paņēmieniem, izmantotajiem materiāliem un instrumentiem. Mani pašu fascinē Johansona milzīgā formāta grafiskie darbi, tie ir gan iespaidīgi, tai pašā laikā tehniski smalki un virtuozi. Viņa zīmējumos redzama profesionāla zīmētāja rokraksts, veikla līnija, niansētas tonālās attiecības. Pārsteidzoša ir mākslinieka spēja darboties tik dažādās tēlotājas mākslas jomās – zīmējums, glezniecība, skulptūra, vides objekti." Baiba Kalna, grafiķe.

J.Johansons nodemonstrēja zviedru nacionālās mākslas iespējas konceptuāli risināt mūsdienu Eiropai svarīgas cilvēku solidaritātes uzdevumus.

 

Par J.Johansona mākslu lasiet G.Dišlera rakstu.


08.12.2009.

 

 

PRESENTATION OF THE BOOK "SACRED ELEMENTS OF NATIONAL ART"

 

Presentation of the project album „Sacred elements of national art” was held at the Latvian Christian Academy in December 8. The project was carried out with the support of EC. Along with theoretical articles paintings of Latvian, Romanian and Swedish artists are published. Romanian authors (students from Babes-Bolyai University and prof. M.Munteanu) offered traditional oil paintings on glass. Graphics and installations of Swedish artist J.Johansson invites to look at relationships between people and nations (he has workshops in different countries – Sweden, China, Israel etc.) from unexpected angle which reveals sudden revelation of Divine contents. But graphics of Latvian artist N.Zirnīte presents paradoxically worldview. Icons of Latvian artists (B.Soloveja, A.Grīna, A.Gricmane, N.Stratanoviča, T.Kiseļova, A.Šenke) are published in the album. The presentation was attended also by the head of the Higher Education Programmes department at the Academic Programme Agency in Latvia Mrs. Dz. Prikule, the Programme director Mrs. A.Jakoviča, Icon painter G.Mironov (Moscow), Graphic artist N.Zirnīte, painter S.Jākobsone, journalists.

PROJEKTA PREZENTĀCIJAS ALBŪMS "SAKRĀLĀS MĀKSLAS NACIONĀLIE ELEMENTI"

 

8. decembrī LKrA tika prezentēts projekta prezentācijas albums "Sakrālās mākslas nacionālie elementi", kas veidots ar EK finansiālo atbalstu. Albumā līdzās teorētiskiem rakstiem ievietoti latviešu, rumāņu un zviedru mākslinieku darbi. Rumāņu autori (Babes-Bolyai Universitātes studenti un prof. M.Munteanu) krājumā ievietojuši nacionālajās tradīcijās veidotos gleznojumus uz stikla. Zviedru mākslinieka J.Johansona grafika un instalācijas aicina paraudzīties uz cilvēku un tautu attiecībām (mākslinieks strādā dažādu kultūru zemēs – Zviedrijā, Ķīnā, Izraēlā u.c.) iepriekš nepazītā leņķī, kas atklāj dievišķo saturu. Savukārt latviešu mākslinieces N.Zirnītes grafika ieved paradoksu pilnā pasaules redzējumā. Albumā publicēti latviešu jauno mākslinieku (B.Solovejas, A.Grīnas, A.Gricmanes, N.Stratanovičas, T.Kiseļovas, A.Šenkes) ikonas. Prezentāciju apmeklēja Akadēmisko Programmu Aģentūras augstākās izglītības programmu nodaļas vad. Dz.Prikule, APA programmas vadītāja A.Jakoviča, rakstu autori, mākslinieki G. Mironovs (Maskava), N.Zirnīte, S.Jākobsone, žurnālisti.


 

19.04.2009. - 25.04.2009.

 

 

 

 

OPEN WORKSHOP AND THEORETICAL SEMINAR LED BY ICON PAINTER GEORGY MIRONOV „BYZANTINE ICONOGRAPHY AND QUEST OF EUROPEAN IDENTITY”

 

ATVĒRTĀ IKONU GLEZNIECĪBAS DARBNĪCA UN TEORĒTISKAIS SEMINĀRS „BIZANTIJAS IKONOGRĀFIJA UN EIROPAS IDENTITĀTES MEKLĒJUMI” GEORGIJA MIRONOVA VADĪBĀ.


18.04.2009. - 20.05.2009.

 

 

EXHIBITION „SACRED ELEMENTS IN EUROPEAN

NATIONAL ART” (IN GALERY "NELLIJA", RIGA)

 

The exhibition is a public square for discussing the European Christian art and cultural heritage; it orients to better understanding of the EU Treaty article 51; reveals multiculturalism as a manifestation of genuine richness of European art.

Exhibition is held in the gallery "Nellija", Riga.

Article about Icon and modern man by S.Gūtmane.

IZSTĀDE “EIROPAS NACIONĀLĀS MĀKSLAS

SAKRĀLIE ELEMENTI” GALERIJĀ "NELLIJA"

 

Šī izstāde ir iespēja publiski diskutēt par Eiropas kristīgās mākslas un kultūras mantojumu, orientējot uz labāku izpratni par Eiropas Savienības līguma 51. §. Izstāde parāda multikulturālismu kā Eiropas mākslas bagātības īsto izpausmi. Izstāde notiek Rīgā, galerijā "Nellija" (Pils ielā 13/15).

S.Gūtmanes raksts par ikonogrāfiju un mūsdienu cilvēku.


WARMEST GREETINGS TO ALL PARTICIPANTS OF THE PROJECT „INTERCULTURAL DIALOGUE” IN THE NEW YEAR 2009!

 

Thank you for your work last autumn, especially in December. However, we have received a lot from our mutual discussions, we have received splendid impressions from paintings, graphics and icons, beautiful sounds of music, and from intellectual comprehension of the project contents.

Let us remind our inquiry to send-in your articles for the proceedings of the project to Valters Dolacis! Looking forward to cooperate with you soon again and meet you in the new year!

SVEICIENS VISIEM „STARPKULTŪRU DIALOGA” PROJEKTA

DALĪBNIEKIEM JAUNAJĀ – 2009. GADĀ!

 

Paldies par darbu pagājušā gada rudenī, sevišķi decembrī tas bija saspringts. Tomēr mēs esam daudz ko pārrunājuši, daudz ko noderīgu noskaidrojuši un guvuši spilgtus iespaidus mākslā, mūzikā un projekta intelektuālajā apjēgsmē.

Lūdzam iesūtīt Jūsu rakstus topošajam krājumam tā sastādītājam Valteram Dolacim! Būsim priecīgi satikties un strādāt arī jaunajā gadā!


 

04.12.2008.

 

 

OPEN WORKSHOP OF GRAPHICS „NEXUS – THE ROLE OF ART IN COMMUNICATION BETWEEN TWO REALMS”

 

Nele Zirnīte is internationally well-known Latvian graphic artist. Within the current project frame an open workshop was held. Theoretical analysis of of the artist’s work links her graphics to current tendencies in the Western Christian art.

Article by G.Dišlers about graphics of N.Zirnīte.

ATVĒRTĀ GRAFIKAS DARBNĪCA „NEXUS – MĀKSLAS LOMA KOMUNIKĀCIJĀ STARP DIVĀM PASAULĒM”

 

Nele Zirnīte ir starptautiski labi pazīstama latviešu grafiķe. Projekta ietvaros notika viņas radošā darbnīca. Teorētiska mākslinieces darba apzināšana piesaista viņas grafikas lapas Rietumu sakrālās mākslas mūsdienu tendencēm.

G.Dišlera raksts par N.Zirnītes grafikas lapām.


 

03.12.2008.

 

 

CONCERT OF SACRED MUSIC „THE CHANTS OF ANCIENT EUROPE AND CHURCH”

 

In the filled-up Chapel of Latvian Christian Academy the Liturgical Choir „Fronēsis” (cond. A.Selickis, Choir manager V.Dolacis) presented its new Programme „The Chants of Ancient Europe and the Church” containing chorals of different European nations from 12th – 16th centuries.

SAKRĀLĀS MŪZIKAS KONCERTS „SENĀS EIROPAS UN BAZNĪCAS DZIEDĀJUMI”

 

Pilnajā Latvijas Kristīgās Akadēmijas kapelā liturģiskais koris “Fronēsis” (dir. A.Selickis, kora menedžeris V.Dolacis) atskaņoja savu jauno programmu “Eiropas baznīcas senie dziedājumi”, dažādu Eiropas tautu mūziku no 12. – 16. gadsimta.


 

03.12.2008.

 

 

OPEN WORKSHOP OF ICONOGRAPHY „SACREDNESS OF EUROPEAN CONSCIOUSNESS: ICONOGRAPHY OF THE EUROPEAN HOLY PATRON SAINTS ST. BENEDICT, ST. CYRIL AND ST. METHODIUS”.

 

Workshop of Icon painting was held at Latvian Christian Academy by Icon painter, Priest of the Latvian Orthodox Church father Alexander Shabelnik, in October – December, 2008. Renowned Russian Icon painter Georgy Mironov (b. 1976) visited the workshop and worked there several weeks.

The name of G.Mironov perhaps is not well known to people neither in Latvia nor even in Russia. Lifting the shroud of mystery the truth becomes clear – this is an ancient tradition of Icon painter’s craft, to leave the finished work unsubscribed. After all it is not important how the artist reveals his personality. Icon is a window to the Kingdom of God, invitation to prayer and overall penetration in the Liturgy of the Church. Therefore the name of the artist usually remains in the shadow and is not known to people. Only specialists can tell who is the author of this or that particular artwork.

Georgy Mironov has done a lot in Latvia, especially in mid-nineties, taking part in restoration of the Orthodox Nativity Cathedral in the very centre of Riga. The former atheist educational centre called Planetarium was returned back to its past owner Latvian Orthodox Church. G.Mironov and his colleagues worked first on planning, then painting beautiful frescoes inside the Church.

In spring 2008 G.Mironov made a copy of the miracle making icon of Mother of God “Yakobshtatskaya”. The original has been lost long ago, but G.Mironov restored it from old photographs. The icon was consecrated by the Patriarch of Moscow and all Russia Alexius II in Moscow and brought to Riga in a special solemn ceremony. Now the miracle making icon rests in the Monastery of the Holy Spirit in Jēkabpils, Latvia. Georgy Mironov was awarded with the order of Holy Martyr of Janis Pommers, Archbishop of Riga and all Latvia (murdered in 1934).

The style of Georgy Mironov is extremely nuanced; it shines with both clear and plastic lines. Every line is drawn perfectly just once with a tiny brush and never corrected. Although there are many details in his works, they never loose connection with the whole composition thus creating a harmonious unity. Master continues the world-famous Russian traditional miniature school of Palekh. “I am miniaturist,” he speaks about himself. Exquisite details and subtle colors are characteristic to the Palekh school.

Participants of the workshop, students and teachers of Latvian Christian Academy could follow the making of the icon from the very beginning to the end, to see the birth of a miracle and to work on their own icons under the guidance of the experienced master.

 

ATVĒRTĀ IKONOGRĀFIJAS DARBNĪCA „EIROPAS APZIŅAS SAKRALITĀTE:

EIROPAS SVĒTO PATRONU SV. BENEDIKTA, SV. KIRILA UN SV. METODIJA IKONOGRĀFIJA”

 

2008. gada oktobrī - decembrī Latvijas Kristīgajā akadēmijā ikonu glezniecības meistardarbnīcu vada mākslinieks, Latvijas Pareizticīgās Baznīcas priesteris Aleksandrs Šabeļņiks. Meistardarbnīcā viesojās un vairākas nedēļas strādāja arī ikonu gleznotājs Georgijs Mironovs (dz. 1976) no Maskavas.

Georgija Mironova paveiktais cilvēkiem Latvijā un pat Krievijā nav pazīstams tik daudz vārda pēc. Noslēpumainības plīvuru paceļot, atklājas, ka tāda ir sena ikonu gleznotāju amata tradīcija – savu darbu neparakstīt. Galu galā šajā mākslā tas nav svarīgi, kā autors atklāj sevi. Ikona – tas ir logs uz Dievišķo pasauli, lūgšanu, pilnīgu iesaistīšanos Baznīcas liturģiskajā dzīvē. Tāpēc mākslinieka vārds bieži paliek nezināms plašākām masām. Tikai speciālisti zina, kas ko ir paveicis.

Georgijs Mironovs Latvijā ir strādājis daudz – sevišķi deviņdesmito gadu vidū, atjaunojot Kristus Piedzimšanas katedrāli pašā Rīgas centrā. Bijušo komunistu laika ateisma centru Planetāriju nodeva atpakaļ īstajiem saimniekiem Latvijas Pareizticīgajai Baznīcai, un G. Mironovs kopā ar kolēģiem ilgi strādāja, sākumā izplānojot, pēc tam pārvēršot īstenībā brīnišķīgos sienu gleznojumus.

2008. gada sākumā Georgijs Mironovs darinājis kopiju brīnumdarītājai t.s. Jakobštates Dievmātes ikonai. Pats oriģināls ir zudis, bet pēc senām fotogrāfijām meistars izgatavoja kopiju, kas svinīgā dievkalpojumā tika atvesta no Maskavas, kur to iesvētīja Maskavas un visas Krievijas Patriarhs Aleksijs II, uz Rīgu.

Šobrīd ikona atrodas savās mājās Jēkabpilī, Svētā Gara vīriešu klosterī. Par izcilo sniegumu Katedrāles atjaunošanā Georgijs Mironovs saņēmis LPB augstāko apbalvojumu – Rīgas un visas Latvijas arhibīskapa, svētmocekļa Jāņa Pommera ordeni.

Georgija Mironova stils ir ļoti niansēts, smalks, tas izceļas ar skaidru, taču plastisku zīmējumu. Katra līnija tiek novilka vienu reizi ar tievu otiņu un netiek pēc tam labota. Kaut arī Georgija Mironova darbos daudz detaļu, neviena no tām nezaudē saistību ar visu kompozīciju, veidojot vienu harmonisku veselumu.

Meistars strādā Krievijā pazīstamās Paļehas skolas stilistikā. „Es esmu miniatūrists,” viņš pats par sevi saka. Paļehas skolai raksturīga izcila uzmanība pret detaļām un smalks kolorīts.

 

Meistardarbnīcā LKrA studentiem un pasniedzējiem bija iespējams izsekot visai ikonas tapšanas gaitai no sākuma līdz beigām, piedalīties unikālā brīnuma tapšanā un strādāt līdzi meistara vadībā.

 

 

The workshop started in December 3 and was led by icon painter and priest of the Latvian Orthodox Church Alexander Shabelnik and Russian icon painter Georgy Mironov.

It was visited by leaders of the Latvian Orthodox Church - His Eminency Metropolitan of Riga and all Latvia Alexander, and Bishop of Geneva and Western Europe Mikhail and Bishop of Daugavpils Alexander.

An icon of European patron saints was finished (1,5 – 2 m).

 

Darbnīca sākas LKrA 3. decembrī un to vada ikonu gleznotājs, LPB priesteris Aleksandrs Šabeļņiks un Maskavas ikonogrāfs Georgijs Mironovs. Darbnīcu apmeklēja augsti Pareizticīgās Baznīcas viesi - Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, Augstisvētītais Ženēvas un Rietumeiropas un bīskaps Mihails un Augstisvētītais Daugavpils bīskaps Aleksandrs.

Tika pabeigta Eiropas svēto patronu ikona (1,5 x 2 m).

 

 

 


 

01.-02.12.2008.

 

 

INTERNATIONAL CONFERENCE „NATION, THE PROBLEM OF SACRALIZATION AND EUROPEAN SHARED VALUES”

 

Was held in the Museum of History of Riga and Navigation, Riga. Exchange of ideas on European process of intercultural dialogue was carried on by twenty researchers from four European countries. As a result a network of researchers and artists was created.

Coordinator and partners agreed to invite icon painter Georgy Mironov (Russia) – „modern-day Andrei Rublev” – to join the project. Work on the icon of European patron saints St. Benedict, St. Cyril and St. Methodius was started.

 

Conference programme.

STARPTAUTISKA KONFERENCE „NĀCIJA, SAKRALITĀTES PROBLĒMA UN EIROPAS KOPĪGĀS VĒRTĪBAS”

 

Konference notika Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā. Konferences darbā ar savām pārdomām par Eiropas procesiem starpkultūru dialoga jomā dalījās divdesmit pētnieki no četrām Eiropas valstīm. Konferences gaitā tapa kopīgs mākslinieku un projekta pētnieku tīkls.

Koordinators un partneri vienojās uzaicināt projektā piedalīties ikonu gleznotāju Georgiju Mironovu (Krievija) – „mūsdienu Andreju Rubļovu”. Viņa vadībā sākas darbs pie Eiropas svēto patroni sv. Benedikta, Sv. Kirila un sv. Metodija ikonas.

Konferences programma.


 

12.11.2008.

 

 

OPEN THEORETICAL SEMINAR AND CASE-STUDY WORKSHOP „COMMON ART HERITAGE OF EUROPEAN CULTURE AND EC CULTURE POLICY”

 

Workshop of the well-known Director of the Continental Art Centre (Rotterdam) Sir Leen la Riviere was invited by Latvian Christian Academy in November 12, 2008. Besides having run numerous art projects in his country and abroad Sir L.la Riviere is involved in the Christian internet TV channel management. The workshop was attended by students, teachers at the Sacred art department of the Academy as well as art historians, critics and art managers and curators from various institutions. The topic of the workshop was connected with social aspects of art, the added value of art in society and rebirth of Christian spirituality instead of overall secularism. It was raising awareness particularly of young people, of the importance of seeking the means to use real dialogue and to realize an active European citizenship open to the world, respectful of cultural diversity and common values in Europe.

ATKLĀTS TEORĒTISKS SEMINĀRS UN VIETEJĀS SITUĀCIJAS ANALĪZES DARBNĪCA „EIROPAS KULTŪRAS KOPĪGAIS MĀKSLAS MANTOJUMS UN EK KULTŪRAS POLITIKA”

 

12. novembrī LKrA studentiem un pasniedzējiem - projekta dalībniekiem - savu radošo darbnīcu prezentēja Kontinentālās Mākslas Centra (Roterdamā) vadītājs sers L.la Rivjērs. Viņš strādājis pie nesaskaitāmi daudziem mākslas projektiem dažādās Eiropas valstīs un šobrīd vada kristīgā interneta TV kanāla izveidi Nīderlandē. Projekta ietvaros Latvijā sera L.la Rivjērs vadīja semināra nodarbību par mākslas sociālajām funkcijām, mākslas t.s. pievienoto vērtību sabiedrības uztverē un kristietības atdzimšanu sekulārajā pasaulē. Seminārs rosināja sevišķi jauniešu auditorijas viedokli, ka ir nepieciešams uzsākt reālu dialogu ar mērķi veicināt atvērtu Eiropas dialogu ar pārējo pasauli, respektējot kultūru daudzveidību un Eiropas kopīgās vērtības.


 

11.11.2008.

CONCERT OF OSLO CHAMBER CHOIR (NORGE)

 

The concert was held in St. Peters church, Riga. Concert widened the scope of intercultural dialogue beyond academic research and visual art area.

OSLO KAMERKORA KONCERTS (NORVĒĢIJA)

 

Koncerts Rīgas sv. Pētera baznīcā paplašināja starpkultūru dialoga vērienu tālu pāri akadēmiskās pētniecības sienām un vizuālās mākslas iespējām.


 

11.11.2008. - 20.12.2008.

 

 

 

OPENING OF THE FIRST INTERNATIONAL SACRED ART EXHIBITION

 

The first event of the Project - opening of the travelling Sacred Art exhibition "Art in the light of the Church Tradition" in Blackheads house, Riga, in November 11.

In the exhibition there are Eastern Orthodox icons, copies of Western religious paintings and originals and graphics exposed. Icons have been created in the workshop of Icon painting led by Father Alexander Shabelnik and under supervision of Georgy Mironov (Moscow), as well as paintings and graphics were created in workshops of ass. prof. Sivija Jakobsone and prof. Vladimir Kozin from Latvian Christian Academy. Also art works of glass-painted icons (Romania), religious paintings of Janeric Johansson (Sweden) were exhibited. Best works will be accepted in the travelling exhibition which will move to project partner countries Romania and Sweden in 2009, where it will be enlarged with works by local artists. Exhibition in Riga will be open till December 20, 2008.

PIRMĀS STARPTAUTISKĀS SAKRĀLĀS MĀKSLAS IZSTĀDES ATKLĀŠANA

 

Projekta pirmais notikums - starptautiskās ceļojošās sakrālās mākslas izstādes "Māksla Baznīcas tradīcijas gaismā" atklāšana Rīgā, Melngalvju namā, 2008. gada 11. novembrī.

Izstādē aplūkojamas ikonas Pareizticīgās Baznīcas tradīcijā, Rietumeiropas sakrālās mākslas darbu kopijas un mākslinieku oriģināldarbi, kā arī grafikas. Ekspozīcija veidota speciāli šim projektam Aleksandra Šabeļņika meistardarbnīcā, strādājot kopā ar Maskavas ikonu gleznotāju Georgiju Mironovu, kā arī gleznojot asoc. prof. Silvijas Jākobsones un prof. Vladimira Kozina darbnīcās Latvijas Kristīgajā Akadēmijā. Izstādē aplūkojamas arī rumāņu mākslinieku ikonas, kas gleznotas uz stikla, un zviedru mākslinieka Janerika Johansona telpiskās gleznas. Ekspozīcijas labākie darbi tiks uzņemti ceļojošajā izstādē, kas no Rīgas dosies tālāk uz projekta sadarbības partneru valstīm Rumāniju un Zviedriju. Izstāde Melngalvju namā atvērta līdz 2008. gada 20. decembrim.


 

05.10.2008.

FIRST MEETING  AND LAUNCHING OF THE PROJECT COORDINATOR AND PARTNERS

 

Was held in October 5, 2008 where:

 • The overall development of the project was decided and approved,

 • Artists’ workshops and exhibitions were agreed upon,

 • The concept of the „project work book” was discussed,

 • The project web-page was officially launched.

After the meeting there was social evening at the Latvian Christian Academy where participating artists were met and both lecturers and students of the Academy introduced.

PROJEKTA KOORDINATORA UN PARTNERU PIRMĀ TIKŠANĀS UN WEBLAPAS ATVĒRŠANA

 

2008. gada 5. oktobrī notika pirmā sanāksme, kurā:

 • Apsprieda projekta gaitu,

 • Vienojās par mākslinieku radošajām darbnīcām un izstādēm,

 • Pārrunāja projekta īstenošanas „rokasgrāmatas” koncepciju,

 • Publicēja projektam veltītu mājas lapu internetā.

Vakarā pēc tikšanās – tikšanās ar māksliniekiem Kristīgajā Akadēmijā, Akadēmijas personālu, studentiem.


PROJECT CONTENT

PROJEKTA SATURS

PROJECT PARTNERS

PROJEKTA PARTNERI

PROJECT DEVELOPMENT

PROJEKTA GAITA

  Back to LCHrA Projects