SACRED ELEMENTS OF THE EUROPEAN NATIONAL ART

EIROPAS NACIONĀLĀS MĀKSLAS SAKRĀLIE ELEMENTI

 

PROJECT CONTENT

 

PROJEKTA SATURS


Culture programme (2007-2013)

Agreement nr. 2008-2248/001-001

 

INTERCULTURAL DIALOGUE: SACRED ELEMENTS OF THE EUROPEAN NATIONAL ART

 

Within EU there are different national and cultural identities represented. In this multi-cultural setting it is important to find unifying, shared values, at the the same time not loosing the uniqueness of each cultural community. Historically the shared Christian values have served as a foundation for European unity. Especially it is obvious in early European Sacred art and in the elements of national art. Seeking consolidation within EU today studies of heritage of Sacred art could be one of the most important steps for its actualization in the 21st century. It is important to remind historically unifying although stylistically diverse foundations of consolidation.

 

The Project is focused on the fragile contents of the early European art.

The Project addresses the semantic, aesthetic and social synergies and appreciation among mentioned regional cultures. Understanding and respecting the meaning of mentioned diverse national artworks grows from understanding of and insight in common cultural heritage.

 

The Project should be looked upon as a collective action: representatives of mentioned countries act both as keepers and analysts of their diverse cultural heritage, sharing their views on particular cultural and social values - solidarity, cohesion, understanding of welfare which is to be revealed in foundations of the sacred norms and values of the European civilization.

 

The overall objective: to reach the goals of EC “Proposal for a Decision of the European Parliament and the Council concerning European year of intercultural dialogue” (2008).

 

PLEASE FOLLOW THE UPCOMING EVENTS OF THE PROJECT!

Kultūras programma (2007-2013)

Līguma nr. 2008-2248/001-001

 

STARPKULTŪRU DIALOGS: EIROPAS NACIONĀLĀS MĀKSLAS SAKRĀLIE ELEMENTI

 

Eiropas Savienībā ir pārstāvētas dažādas nacionālās un kultūras kopienas. Šajā multikulturālajā vidē ir svarīgi atrast kopīgās, vienojošās vērtības, tajā pašā laikā nepazaudējot savas kultūras kopienas unikalitāti. Tikpat nopietna ir vajadzība saskatīt vienojošās vērtības. Vēsturiski kristīgās vērtības ir liktas pamatā Eiropas vienotībai. Īpaši to var redzēt Eiropas valstu agrīnajā sakrālajā mākslā un nacionālās mākslas elementos. Šodien Eiropas tautu sociālās un kultūras kohēzijas vārdā sakrālās mākslas mantojuma studijas var kļūt par no vissvarīgākajiem soļiem virzienā uz tās aktualizāciju 21. gadsimtā.  Ir svarīgi atgādināt vēsturiski vienojošos, bet stilistiski atšķirīgos tautu kultūru saliedējošos pamatus.

 

Projekta fokusā - Eiropas mākslas agrīnā posma trauslais saturs.

Projekts iztirzā semantisko, estētisko un sociālo sinerģiju un tās pakāpi dažādās iesaistītajās reģionālajās kultūrās. Minēto atšķirīgo nacionālo mākslu nozīmes izpratne un novērtēšana izaug no dziļāka ieskata kopīgajā kultūras mantojumā.

 

Projekts jāuzlūko kā kolektīva darbošanās akcija: tajā iesaistītie valstu pārstāvji darbosies kā atšķirīgu Eiropas valstu kultūra mantojuma glabātāji un analītiķi, savstarpēji daloties ar viedokļiem par noteiktām kultūras un sociālajām vērtībām - solidaritāti, kohēziju, labklājības izpratni, kas  rodama Eiropas civilizācijas sakrālo normu un vērtību pamatos.

 

Kopīgais mērķis: sasniegt mērķus, kas formulēti EK dokumentā “Proposal for a Decision of the European Parliament and the Council concerning European year of intercultural dialogue” (2008).

 

SEKOJIET LĪDZI PROJEKTA AKTUĀLAJAI INFORMĀCIJAI!


PROJECT CONTENT

PROJEKTA SATURS

PROJECT PARTNERS

PROJEKTA PARTNERI

PROJECT DEVELOPMENT

PROJEKTA GAITA

  Back to LCHrA Projects