SACRED ELEMENTS OF THE EUROPEAN NATIONAL ART

EIROPAS NACIONĀLĀS MĀKSLAS SAKRĀLIE ELEMENTI

PROJECT PARTNERS

 

PROJEKTA PARTNERI


Universitatea Babes-Bolyai (Cluj, Romania) - Babes-Bolyai Universitāte (Kluža, Rumānija)

 

"The project reveals opportunities for creation, belief, and a large communication within the arts, offering the participants involved the possibilities of sharing and approaching to the sacred themes of the 21st century. The most exciting aspect of the project seems to be the intercultural interference within the large area of the arts, regardless of each other's christian confession."

Dr. Marcel Muntean, Faculty of Theology

"Projekts sniedz iespējas radīšanai, ticībai un plašai komunikācijai mākslas laukā, iesaistītajiem partneriem piedāvā iespēju dalīties un piekļūt 21. gadsimta sakrālajām tēmām. Projekta pats aizraujošākais aspekts šķiet starpkultūru dialogs plašajā mākslas laukā, neraugoties uz citu konfesiju atšķirībām."

Dr. Marcel Muntean, Teoloģijas fakultāte


Mullsjö folkhögskola (Mullsjö, Sweden) - Mullsjo Tautas augstskola (Mullšē, Zviedrija)

 

 

"We are very glad to be partners in this project. We see it as a natural step in our long friendship with Latvian Christian Academy. We also think that an intercultural dialog is something important and interesting to take part in."

 

Par Gunnarsson, Mullsjö Folkhögskola lecturer

"Mēs priecājamies, ka esam šī projekta partneri. Uzskatām to par dabisku soli uz priekšu mūsu ilggadīgajā draudzībā ar Latvijas Kristīgo akadēmiju. Uzskatām arī, ka starpkultūru dialogs patiesi ir nozīmīgs, un tāpēc ar interesi šajā projektā piedalāmies."

 

Pērs Gunarsons, Mullšē Tautas augstskolas pasniedzējs


Continental Art Centre (Rotterdam, The Netherlands) - Kontinentālās mākslas centrs (Roterdama, Nīderlande)

 

 

“It’s now about 45 years that I have been active in all sorts of arts, arts-organizations, labour-unions and special projects. Religion becomes more and more important for the identity of people groups. So the combinations between the arts and the beliefs is a promise for a lot of interesting and enjoyable moments. This coming project will create those bridges, and may become a source for inspiration.”

 

Sir Leen La Rivière, chairman Continental Art Centre, home of the CNV artists trade unions; Rotterdam, the Netherlands

“Nu jau apmēram 45 gadus darbojos dažādās mākslas nozarēs, mākslas pasākumu organizēšanā, arodbiedrībās un speciālos projektos. Reliģiskā dzīve kļūst arvien svarīgāka un svarīgāka, nosakot ļaužu grupu identitāti. Līdz ar to kombinācija starp mākslām un ticību sola daudz interesantu un aizraujošu brīžu. Šis projects cels šādus tiltus, un tas var kļūt par iedvesmas avotu.”

 

Sers Līns La Rivjera, Kontinentālā Mākslas centra priekšsēdētājs, CNV mākslinieku arodbiedrības namā Roterdamā, Nīderlandē


PROJECT CONTENT

PROJEKTA SATURS

PROJECT PARTNERS

PROJEKTA PARTNERI

PROJECT DEVELOPMENT

PROJEKTA GAITA

  Back to LCHrA Projects