ARHEOLOĢISKIE IZRAKUMI IZRAĒLĀ

ARCHAEOLOGICAL DIGS IN ISRAEL


ARHEOLOĢISKIE IZRAKUMI IZRAĒLĀ: 1994 - ...

ARCHAEOLOGICAL DIGS IN ISRAEL: 1994 - ...

 

 

Gan Akadēmijas pasniedzēji, gan studenti sāka piedalīties arheoloģiskajos izrakumos Svētajā Zemē - Izraēlā - jau kopš pašiem Akadēmijas sākumiem 1994. gadā. Tā bija lieliska iespēja un arī gods iesaistīties ilgstošās partnerattiecībās ar speciālistiem no Somijas Teoloģijas institūta (http://www.teolinst.fi/).. Izrakumu ekspedīcijas organizēja STI kopā ar Rokfellera muzeju (www.english.imjnet.org.il/). un Izraēlas Senlietu pārvaldi Jeruzalemē (licences izdevēja iestāde).

Pirmās izrakumu sesijas notika Latrunā, vienā no iespējamām Evaņģēlija Emmavas pilsētas vietām. Projekts turpinājās vairākus gadus un tas saucas "Emmaus Latroun". No Izraēlas puses projekta vadītājs bija ievērojamais arheologs un Bībeles pētnieks Dr. Israels Flekenšteins, palestīniešu un somu grupu vadītāji bija (un joprojām ir) Dr. Miko Lauhivori un Dr. Ero Junkala. Arheoloģisko izraukumu laukums atrodas Karmelītu klostera teritorijā un izrakumi atklāja senu kristiešu apdzīvoto vietu, kas datējama ar pirmajiem kristietības gadsimtiem.

 

Otrs izrakumu projekts bija "Gešūras zeme" augstu kalnos Galilejas ziemeļrietumos. Šo projektu vadīja Izraēlas pētnieki un tas bija fokusēts uz senākajām izraēļu apdzīvotajām vietām pēc ienākšanas Kanaānā.

 

Līdzdalība arheoloģiskajās ekspedīcijās deva unikālu iespēju ielūkoties Svētās Zemes arheoloģijā un Bībeles pētniecībā, darba metodēs, labāk izprast seno kristiešu dzīvesveidu un uzskatu sistēmu, ka nav aprakstīta parastajās skolas grāmatās. Tieša saskaršanās ar Svēto Zemi, tās ļaudīm, Bībeles laika tradīcijām  ir bijusi lieliska iespēja teoloģijas un mākslas pasniedzējiem un studentiem.

Both teachers and students started to take part in archaeological digs in the Holy Land - Israel - since early days of the Academy in summer 1994. It was our privilege to be invited for long lasting cooperation with specialists from Finnish Theological Institute, Helsinki (http://www.teolinst.fi/). Digs were organized by both STI and Rockefeller Museum in Jerusalem (www.english.imjnet.org.il/).

The first place of digs was in Latroun, one of the possible location of the Gospel Emmaus, the project lasted several years and was called "Emmaus - Latroun". The project manager from Israel side was well-know archeologist and Biblical scholar Dr. Israel Fleckenstein, Palestinian and Finnish managers were (and still are) Dr. Mikko Lauhivouri and Dr. Eero Junkkaala. Archeological site situated in the Carmelite monastery grounds and digs revealed ancient Christian settlement dating back to very first centuries AD.

 

Another place of digs was in the "Land of Geshur" located high up in hills in the North-West of Galilee. The project led by Old Testament scholars was focused on early Israelite settlements right after the Conquest.

 

Participation on digs has given unique possibility to develop an insight in the Holy Land archeology, ancient Christian life style and system of beliefs not found described in books. Direct touch of the land, its people and precious traditions has opened up the world of the Bible for theology students and teachers.

 

 

No šīs auglīgās un iedvesmojošās sadarbības dzimušas trīs grāmatas: labi pazīstamā rakstnieka Šolema Aša romāns "Nācarietis" tulkojums, kas dziļi sakņots mīlestībā vēsturiskā Jēzus zemi, kā arī divi sējumi "Dievs un cilvēku vēsture Vecajā Derībā" un "Kulta māksla Vecās Derības laikā". To autors ir LKrA mācībspēks Guntis Dišlers (attēlā: kopā ar Dr. E.Junkalu Somijas Teoloģijas institūtā).

 

Līdzdalība arheoloģiskajās ekspedīcijās ir devusi milzīgu ieguldījumu Ikonu glezniecības nodaļas izveidē LKrA. Studenti ir mācījušies uzlūkot ikonas kā senās kristīgās mākslas dārgumu, zīmēt līniju, kas izceļ Dievišķo skaistumu.

Out of this fruitful and inspiring cooperation three books were published in Latvian: translation of the world-famous novel by Sholem Asch "The Nazarene", deeply rooted in love to the country of Jesus, and two original volumes by Guntis Dišlers, lecturer at the LChrA (in picture with Dr. Eero Junkaala, STI): "God and Human History in the Old Testament" and "Religious Art in the Old Testament".

 

Participation in archaeological digs contributed to making of the concept of the Icon painting at LChrA. Students have learned to look upon icons as precious treasure of ancient Christian art, to draw the line in order to emphasize its Divine beauty.

 

 

Ceļojumi pa Svēto Zemi - Jeruzalemi, Betlēmi, Galileju - ir atvēruši mūsu acis uz teoloģiju kā nopietnu nepieciešamību humanitārajās zinātnēs. Tas, kas teoloģiju rada, nav cilvēku izdoma, bet godīga un vaļsirdīga attieksme pret Dievu caur Kristus Baznīcu.

Traveling around the Holy Land - Jerusalem, Bethlehem, Galilee - opened our eyes to theology as serious need in humanitarian sciences. What creates this phenomenon is not human speculation, but sincere and honest attitude to God through Church of Christ.

 

  Atpakaļ uz LKrA Projekti

 

Back to LCHrA Projects