ERASMUS INTENSĪVĀ PROGRAMMA

ERASMUS INTENSIVE PROGRAMME


MŪŽIZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

LIFELONG LEARNING PROGRAMME

 

Programma Kopienas darbam Mūžizglītības laukā darbojas konkrēti - ar mūžizglītības līdzekļiem sniegt ieguldījumu ES kā advancētas zināšanu sabiedrības attīstībā līdz ar ilgtspējīgas ekonomikas attīstību, vairāk un labākām darbavietām un lielāku sociālo kohēziju. Tās mērķis ir veicināt apmaiņu, sadarbību un mobilitāti starp izglītības un treniņa institūcijām un sistēmām ES ietvaros, lai tās kļūtu par pasaules līmeņa references iestādēm. Tāpēc tā atsaucas uz modernizāciju un izglītības un treniņa sistēmu pārņemšanu partnervalstīs, sevišķi stratēģiski nozīmīgās Lisabonas Stratēģijas mērķu kontekstā un sniedz eiropeiski izprastu pievienoto vērtību tieši atsevišķiem pilsoņiem, kuri iesaistās tās mobilitātē un ar to saistītajās akcijās.

 

 

ERASMUS intensīvās programmas tīkls ar STARPTAUTISKO APMĀCĪBAS KURSU TĒMĀM EIROPAS SOCIĀLAJĀ DIALOGĀ.

 

MŪSU MĒRĶI:

 • Uzlabot Eiropas augstskolu daudzlīmeņu sadarbības kvalitāti un palielināt tās apjomu, kā arī fokusēt to uz Lisabonas Stratēģiju un Boloņas Procesa mērķiem,

 • Mēs esam ieplānojuši veikt pētniecību un apmācību jautājumos par Eiropas sociālās politikas aktuālajiem jautājumiem 2010. gadam,

 • “Sociālā ekonomija: virzieni, koncepcijas, izaicinājumi”.

 

The Programme for Community Action in the field of LLL aims to contribute through lifelong learning to the development of the EU as an advanced knowledge society, with sustainable economic development, more and better jobs and greater social cohesion.

It aims to foster interchange, co-operation and mobility between education and training institutions and systems within the EU so that they become a world quality reference. In this way it addresses modernization and adaption of education and training systems in the participating countries, particularly in the context of the strategic Lisbon agenda goals, and brings European added value directly to individual citizens participating in its mobility and other co-actions.

ERASMUS Intensive Programme networking through the INTERNATIONAL TRAINING COURSE THEMES OF EUROPEAN SOCIAL DIALOGUE.

 

OUR IP OBJECTIVE:

 • To improve the quality and to increase the volume of multilateral cooperation  between higher education institutions  in Europe and to focus on Lisbon Agenda and the Bologna process goals,

 • We’ll aim to do research and training on the Innovative European Social Policy issues for 2010,

 • “The Social Economy: Trends, Attitudes, Challenges”.

PROJEKTA VADĪBA:

PROJECT MANAGEMENT:

Projekta koordinatore:

 • Galveno un pakārtoto uzdevumu plānošana saskaņā ar programmas mērķiem un Līgumu;

 • Stratēģiskās akcijas;

 • Informācijas izplatīšana, izmantojot tīklā iesaistīto studentu aptaujas lapu analīzi;

 • Projekta rezultātu analīze;

 • Projekta budžeta gala atskaite.

 

Beata Soloveja

Project coordinator:

 • Expenditure of tasks and subtasks according to IP objectives and contract;

 • Strategy actions;

 • Dissemination of information throughout the network’ student’s questionnaires analysis;

 • IP outcomes analysis;

 • Final reports of IP budgetary.

Pētījumu publikāciju redaktors:

 • Partneru rakstu sakopošana starpvalstu krājumam "Eiropas sociālā attīstība”;

 • Darbu grafika plānošana;

 • Publikācijas izstrādes grafika īstenošana;

 • Galarezultātu prezentācija.

Valters Dolacis

Research publications editor:

 • Gathering articles from all partners for the International proceedings “European Social Development”;

 • Organizing time management;

 • Setting stages for the publications get ready for performance;

 • Performance reporting.

Atbildīgā par studiju braucieniem un studiju prakses vietām:

Zane Čečiņa

Responsible for study trips and field trips:

 


2012

ERASMUS INTENSĪVĀ APMĀCĪBA PAR TĒMU "SOCIĀLĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA UN DEMOKRĀTIJAS ATTĪSTĪBA EIROPĀ"

2012.GADA 24.SEPTEMBRIS - 6.OKTOBRIS

 

ERASMUS INTENSIVE PROGRAMME "SOCIAL ECONOMY, SOCIAL ENTERPRISE AND THE DYNAMICS OF EUROPEAN DEMOCRACY"

SEPTEMBER 24 - OCTOBER 6, 2012

 

 

Pasniedzēji un studenti no Latvijas, Lietuvas, Dānijas, Norvēģijas, Rumānijas un Lietuvas augstskolām piedalījās ERASMUS IP kursā, kas ilga 10 dienas (no 24. septembra līdz 6. oktobrim) Latvijas Kristīgajā Akadēmijā. IP programma pieejama šeit.

IP kursa mērķis ir veicināt sociālās ekonomikas un sociālās uzņēmējdarbības izpratni trijos aspektos:

1.       1) Stratēģijas „Eiropa 2020” perspektīvā,

2.       2) Saistībā ar asociatīvās demokrātijas koncepciju,

3.       3) Analizējot, par ko pārvērtušās ES demokrātiskās sabiedrības.

IP kursa laikā Latvijas un ārvalstu dalībniekiem bija iespēja satikties uz diskutēt ar labi pazīstamiem politiķiem un sociālās politikas aktīviem veidotājiem: LBAS priekšsēdētāju P.Krīgeru, LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas pr. A.Barču u.c. Bez diskusijām un semināriem dalībnieki devās arī  izbraukuma vizītē uz Bruknas kopienu, lai dzirdēto un uzzināto vērotu praksē, pārrunātu ar praktiķiem. IP kursa dalībnieki noslēgumā saņēma Sertifikātu.

 

 

Teachers and students from Latvian, Lithuanian, Danish, Norwegian, Romanian and Hungarian universities attended the ERASMUS IP course, lasting 10 intensive days (September 24 – October 6, 2012). Programme of the IP course is available here.

The objectives of the IP is to develop understanding of Social Economy from three perspectives:

1) Europe 2020 strategy perspective,

2) Associative democracy concept,

3) Analysis of what EU democratic societies have become.

During the IP course both Latvian and foreign students had an opportunity to meet and talk to well-know politicians and policy makers in Latvia: Chairman of the Latvian Free Trade Unions Association Mr. Pēteris Krīgers, Chairwoman of the Commission of Social and Labor Issues, Latvian Parliament, Mrs. Aija Barča, and others. Besides lectures and discussions students took part in the field trip to Brukna community to see the practical implementation of theoretical principles. They received first-hand information about current development and hot issues discussed among professionals and policy makers, and practitioners in the field. Participants of the IP course were awarded with Certificate.

 


2011

 

„Sociālā ekonomika, sociālais uzņēmums un asociatīvās demokrātijas teorija”

 

No 25. septembra līdz 8. oktobrim Akadēmijā notika ERASMUS intensīvās starptautiskās apmācības par tēmu „Sociālā ekonomika, sociālais uzņēmums un asociatīvās demokrātijas teorija”. Tajā piedalījās 41 students un 9 mācībspēki no 5 augstskolām (Dānija, Ungārija, Rumānija, Lietuva). Dienaskārtībā bija sekojoši jautājumi: Eiropas likumdošanas un Eiropas sociālā modeļa, kā arī Eiropas Statūtu asociācijām, fondiem un savstarpības organizācijām prezentācija. Kursa ietvaros notika diskusijas par dažādiem kapitālisma variantiem, peļņas sadales mehānismiem, darba tirgu, nodarbinātības kvalitāti. Programmā tika rīkotas gadījumu analīzes sociālās taisnības. Ekonomiskās nevienlīdzības un politiskās pārstāvniecības jautājumos. Notika trīs izbraukuma nodarbības – starptautiskajā lidostā „Rīga”, Valsts Ieņēmumu dienestā un LR Parlamentā. Paneļa diskusija notika par tēmu „Sociālā ekonomika un sociālā demokrātija: identitāte un vērtības”. Studentiem tika izdalītas socioloģiskās aptaujas lapas; noslēgumā dalībnieki saņēma Sertifikātus. Studenti saņēma zināšanas par Eiropas Komisijas iniciatīvām EIROPA 2020 ietvaros. Kursā piedalījās arī arodbiedrību un NVO locekļi, izglītības darbinieki, politologi un citi interesenti.

 

Partneri no valstīm:

 • Igaunija,

 • Somija,

 • Dānija,

 • Lietuva,

 • Ungārija

Kursa mērķi, galvenās aktivitātes, sagaidāmie rezultāti (angļu valodā):

 

 

„Social Economy, Social Entrepreneurship and Theory of Associative Democracy”

 

An intensive international ERASMUS study course „Social Economy, Social Entrepreneurship and Theory of Associative Democracy” was held in September 25 – October 8, 2011. 41 student and 9 lecturers from five universities (Denmark, Hungary, Romania, Lithuania besides Latvia) participated. Several following issues were covered in both lectures and workshops: presentation of European Legislation and European Social Model, European Statutes for Associations, Foundations, and Mutual Societies. Discussions were around variety of capitalism, income distribution, labor markets, employment performance. Programme included case studies on justice, economic inequality and political representation. Three field trips were held to the Riga International Airport, State Revenue Service and Latvian Parliament. Panel discussion day was held on a topic „Social Economy and Social Democracy: Identity and Values”. Student’s questionnaires were distributed and all participants received Certificates. Students got knowledge for supported attitude towards the European Commission’s policy EUROPE 2020. At the course members of trade unions, NGO movements, educators, social political thinkers took part.

 

Partners from:

 • Estonia,

 • Finland,

 • Denmark,

 • Lithuania,

 • Hungary

Objectives, main activities, learning outcomes of the IP were as follows:

IP programa (angļu valodā):

 

Programme of the IP:

 

·   Information for students from partnering universities: You are going to stay in hotel „Lielupe” www.lielupe.lv, responsible person from the Academy, Edgars Grīns, mobile: 00-371-26529099.

·   Informācija ārzemju studentiem: apmešanās viesnīcā „Lielupe”, www.lielupe.lv, atbildīgais no LKrA Edgars Grīns, tālr. 00-371-26529099. 

 

·   All information about lectures and workshops will be provided by Laura Ozola at the Study department, mobile: 00-371-26463371.

·  Visu informāciju par nodarbībām un izbraukuma nodarbībām varat saņemt pie Lauras Ozolas Studiju daļā, tālr. 00-371-26463371.

 

·   Responsible person for field trips: Guntis Dišlers, mobile: 00-371-22008895.

·  Par izbraukuma nodarbībām atbild Guntis Dišlers, tālr. 00-371-22008895.

SVARĪGI: lūdzam aizpildīt socioloģiskās aptaujas anketas un atdot tās Laurai Ozolai Studiju daļā līdz 8. oktobrim!

Important notice: please fill in Questionnaires and return them back to Laura Ozola in the Study department before October 8!


2010

„SOCIĀLĀ EKONOMIKA: VIRZIENI, ATTIEKSMES, IZAICINĀJUMI”

„THE SOCIAL ECONOMY: TRENDS, ATTITUDES, CHALLENGES”

2010. gada 31. oktobris – 2010. gada 13. novembris

October 31, 2010 – November 13, 2010

Partneri no valstīm:

 • Lietuva,

 • Ungārija,

 • Dānija.

Partners from:

 • Lithuania,

 • Hungary,

 • Denmark.

IP programa (angļu valodā):

 

Programme of the IP:

 

 

Galvenie rezultāti (angļu valodā):

 

 

Main outputs:


2009

STARPTAUTISKAIS APMĀCĪBAS KURSS PAR EIROPAS SOCIĀLĀ DIALOGA GALVENAJIEM JAUTĀJUMIEM

INTERNATIONAL TRAINING COURSE ON CENTRAL

THEMES OF EUROPEAN SOCIAL DIALOGUE

MĒRĶI:

 • Analizēt, kāds var būt mūsdienu Eiropas sociālā dialoga ieguldījums Lisabonas Stratēģijas mērķu praktiskā īstenošanā,
 • Gan studentus, gan pasniedzējus apbruņot ar kopdarbu inovatīvajā flexicurity koncepcijā, kurai ir liela nozīme Eiropas sociālajā agendā un kas piešķir jaunu fokusu sociālā dialoga jautājumu izpētei,
 • Inovatīvs ir studiju programmai sagatavotais mācību līdzeklis "Flexicurity - vairāk drošības ar lielāku elastību darba tirgū" (www.eza.org),
 • Starpvalstu daudz disciplinārs rakstu krājums "Eiropas Sociālā Attīstība" (skat. foto no krājuma prezentācijas.

Partneri no valstīm:

 • Igaunija,

 • Somija,

 • Dānija,

 • Lietuva,

 • Ungārija

OBJECTIVES:

 • To analyze how modern European social dialogue could contribute to the significance of Lisbon objectives into practice;

 • To empower students and teachers working together towards innovative concept of flexicurity that has social agenda of Europe and give a new focus for research of the issues of social dialogue.

 • Innovative is the support for the study programme teaching material “Flexicurity – more security through greater flexibility in labor market “ (www.eza.org).

 • International multidisciplinary  proceedings ”European Social Development” (see photos from presentation below).

Partners from:

 • Estonia,

 • Finland,

 • Denmark,

 • Lithuania,

 • Hungary

 

Sekojošu jautājumu analīze:

 • Projekta sesiju galīgā analīze,

 • Projekta akadēmiskā līmeņa kvalitātes novērtējums,

 • Metodoloģija un monitorings,

 • Projekta tīkla ilgtspējas attīstība,

 • Projekta rezultātu izplatīšanas plāns par galvenajiem ES sociālās agendas un darba tirgus jautājumiem,

 • Inovatīvo Eiropas sociālās attīstības stratēģiju piedāvājums.

Prakses vietu studiju izpētes tematika:

Analysis of:

 • Final reports from IP sessions;

 • Quality evaluation of IP academic level;

 • Methodology and monitoring;

 • Sustainability development of project network;

 • Plan of dissemination volume of projects results in key areas of EU social agenda and labor market;

 • Development of innovative European social development strategies.

Field trips course related:

 

 

 • Bezpajumtnieku centrs Rīgā,

 • Latvijas Republikas Saeima,

 • Ilgtermiņa aprūpes centrs veciem ļaudīm Rīgas pilsētā,

 • Tematiski precizēta mācību vizīte Latvijas Brīvo Arodbiedrību asociāciju galveno mītni.

PROJEKTA REZULTĀTI:

 • Studiju un apmācību moduļi,

 • Palīgmateriāli jaunajai metodoloģijai integratīvajā kohēzijā,

 • E-apmācības modulis,

 • Studentu un pasniedzēju divpusējās debates,

 • Dažādu valstu jauniešu tikšanās.

 • Centre for homeless people in Riga,

 • Latvian Parliament,

 • Long-term care centre for elderly people in Riga,

 • Subject oriented field trip to Latvian Free Trade Union Federation.

PROJECT RESULTS:

 • Study and training module,

 • Guidance material to new methodology of integrative cohesion,

 • E-learning training module,

 • Students – teacher’s debates,

 • Youth gatherings.


2008

 

INOVĀCIJA IR ATSLĒGA LABIEM RISINĀJUMIEM NĀKOTNĒ

INNOVATION IS THE KEY FOR DEVELOPING GOOD SOLUTIONS FOR THE FUTURE

 

 

GALVENIE TEMATI:

 • Galvenie virzieni Eiropas sociālajā dialogā,

 • ES kā paņēmienu kopums kohēzijai un solidaritātei,

 • Strukturālā kohēzija: sociālo grupu hierarhijas koncepcija,

 • Sociālais taisnīgums un kopīgais labums,

 • Nabadzības daba un attīstība,

 • Inovāciju un zināšanu Eiropa: nodarbinātī9ba, ekonomikas reformas un sociālā kohēzija,

 • Darba apstākļi, bīstamie darbi, jaunā darba kultūra.

Partneri no valstīm:

 • Igaunija,

 • Somija,

 • Dānija,

 • Lietuva,

 • Ungārija

MAIN SUBJECTS:

 • Main trends of European Social Dialogue,

 • EU as a set of measures for cohesion and solidarity,

 • Structural cohesion and embeddedness: a hierarchical concept of social groups,

 • Social justice and the common good,

 • The nature and evolution of poverty,

 • Europe of innovation and knowledge: employment, economic reforms and social cohesion,

 • Working conditions, precarious jobs, new work cultures.

Partners from:

 • Estonia,

 • Finland,

 • Denmark,

 • Lithuania,

 • Hungary


2007

 

 

Starpvalstu kursa mērķis ir uzlabot projektā iesaistīto augstskolu daudzlīmeņu sadarbības apjomu un kvalitāti. Otrkārt, ir svarīgi bagātināt sociālā darba studiju programmas ar sociālā dialoga jautājumiem, tādējādi motivējot studentus labākai izpratnei par nacionālajām un Eiropas problēmām, tādējādi pieskaņojoties savas valsts sociālajam un ekonomiskajam kontekstam. Starpvalstu kursa ietvaros mēs sniedzam informāciju par sociālā dialoga līmeni un attīstību, kā arī identificējam piemērotus līdzekļus sociālā dialoga veicināšanai. Šajos jautājumos tiek izstrādāti un izplatīti palīgmateriāli.

Starpvalstu kursā tiek analizēti sekojoši jautājumi, kuri izriet no sociālā dialoga aktuālajiem jautājumiem Eiropā 2008. gadā:

 • Galvenās tendences sociālajā dialogā Eiropā,

 • Demogrāfiskās pārmaiņas Eiropā,

 • Izslēgšana un integrācija,

 • Darbaspēka mobilitāte un integrācija,

 • Eiropas sociāli politiskā sistēma un sociālās drošības sistēmas,

 • Sociālo partneru loma,

 • Darba apstākļi,

 • Vienlīdzīgas iespējas.

Partneri no valstīm:

 • Igaunija,

 • Somija,

 • Dānija,

 • Lietuva,

 • Ungārija

The goal of the international course is to improve the quality and volume of multi level cooperation between universities involved in the IP. Secondly, it’s is important to enrich social work study programmes with social dialogue issues – thus motivating students for better understanding of both national and European problems in order to adjust to social and economical context of their countries. Within the frame of the international course we offer information about the level and development of social dialogue and identify appropriate tools and means for promotion of social dialogue as well as work out and disseminate materials about those issues.

Following topics are analyzed in the international course stemming out from perspectives of social dialogue in Europe for 2008:

 • Tendencies of European social dialogue,

 • Demographic changes in Europe,

 • Exclusion and integration,

 • Mobility of labor force and migration,

 • European social political system and systems of social security,

 • Role of social partners,

 • Work conditions

 • Equal opportunities.

Partners from:

 • Estonia,

 • Finland,

 • Denmark,

 • Lithuania,

 • Hungary

Dr. Jüri Kõre,

Tartu University, Estonia 

Dr. Marcel Muntean,

Babes-Bolyai University, Romania 

As. prof.Ervīns Butkēvičs,

Latvijas Kristīgā akadēmija, Latvija

Dr. Rossitsa Simeonova,

Sofia University, Bulgaria 

 

 

Atpakaļ uz LKrA Projekti

 

Back to LCHrA Projects