ERASMUS+ programmas “Mācību mobilitāte augstākās izglītības sektorā” (Nr. 2016-1-LV01-KA-107-022616): Pamatdarbība Nr. 1 (KA 1)

Projekta ilgums – no 2016. gada 1. jūnija līdz 2017. gada 30. septembrim.

 

BETLĒMES UNIVERSITĀTE – PALESTĪNA

 

Uz Betlēmes Universitāti konkursa kārtā devās trīs mācībspēki, bet uz Maskavas Garīgo akadēmiju divi mācībspēki. Abas vizītes notika plānotajā un starpaugstskolu saskaņotajā laikā, tās noritēja pēc abpusēji vienota plāna. Akadēmiskā sadarbība starp augstskolām iecerēta kā ilglaicīga.

No Betlēmes Universitātes atbildīga par LKrA mācībspēku darbu BU bija Sociālo zinātņu katedras vadītāja Minerva Qassis-Jarayseh.

 

LKrA rektore prof. Skaidrīte Gūtmane parakstījusi ERASMUS CREDIT MOBILITY (K-107) sadarbības līgumu ar Betlēmes Universitāti. Līgums paredz sadarbību karitatīvā sociālā darba izglītības jomā: studējošo un mācībspēku apmaiņu, sākot ar 2016. gada 1. jūniju. Rektore kopā ar Betlēmes Universitātes  zinātniskā darba prorektori izstrādāja turpmākās sadarbības plānu.

 

Aktivitātes, kas notikušas 18.07. – 22.07.2016.:

  • Parakstīts sadarbības līgums,

  • Nolasītas lekcijas: “Integratīvās teoloģijas metodoloģija” (prof. S.Gūtmane), “Mākslas terapija sociālajā darbā” (lekt., māksliniece, mākslas terapijas mag. B.Soloveja), “Supervīzija karitatīvajā sociālajā darbā” (doc. D.Dolace),

  • Veikta studējošo aptauja par lekciju kvalitāti,

Notikusi Betlēmes Universitātes Zinātniskās padomes sēde ar LKrA mācībspēku piedalīšanos.

 

 

MASKAVAS GARĪGĀ AKADĒMIJA – KRIEVIJA

 

Maskavas Garīgajā akadēmijā atbildīgais par LKrA mācībspēku darbu - zinātņu prorektora v.i. Aleksandrs Zadornovs.

 

Saskaņā ar parakstīto līgumu ir notikušas šādas aktivitātes (6.11. – 12.11. 2016.):

Administrācijas pārstāvju (rektores Sk. Gūtmanes un ikonu gleznotāja Aleksandra Šabeļņika vizīte Maskavas Garīgajā akadēmijā (6. – 12. novembrī, 2016).

 

Vizītes mērķis:

  • Partnerība ar MGA,

  • Zinātniskā sadarbība,

  • Sadarbība ikonogrāfijas jomā,

  • Informācija par ES Boloņas procesu.

 

 

 

  Atpakaļ uz LKrA Projekti

 

Back to LCHrA Projects