ERASMUS STUDENTU UN PASNIEDZĒJU MOBILITĀTE

ERASMUS STUDENTS AND TEACHERS MOBILITY


 

ERASMUS ir Eiropas Kopienas izglītības un apmācības programma mobilitātei un augstākās izglītības iestāžu sadarbībai visā Eiropā.

 

Tā apmierina studentu vēlēšanos studiju laikā būt ārzemēs un tur studēt, mācībspēku iespējas un vēlmes strādāt ārzemēs citā augstskolā, augstskolas darbinieku iespējas ārzemēs apmainīties ar pieredzi. Šīs iespējas Latvijas Kristīgajā akadēmija regulē Erasmus mobilitātes nolikums (PDF), nosakot Erasmus stipendiju piešķiršanas konkursa kārtību.

 

ERASMUS MOBILITĀTE

 

ERASMUS mobilitāti nosaka ERASMUS studenta harta.

 

ERASMUS mobilitātes ietvaros LKrA sadarbojas ar Kristīgās Profesionālās Izglītības Asociāciju.

 

Studējošo prakses iespējamas:

 • DIAK, septiņu augstskolu tīkls ar attiecīgām prakses institūcijām Somijā. Ļoti laba iespēja sociālā karitatīvā darba studiju programmā studējošajiem.

 • Tartu Universitātē (Igaunijā),

 • Lūvenas Katoļu universitātē (Beļģijā),

 • Babes-Bolyai Universitātē (Rumānijā),

 • Sammelweis Universitātes, Institute of Mental Health (Ungārijā),

 • daudzās citās Eiropas augstskolās.

ERASMUS GALVENĀS NOSTĀDNES

 

ERASMUS programma (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students - Eiropas reģiona universitāšu studentu sadarbības shēma) ir Eiropas studentu apmaiņas programma, kas izveidota 1987. gadā. Tā veido lielu daļu no Eiropas Savienības Mūžizglītības Programmas 2007.-2013. gadam, un ir rāmis Eiropas Kopienas iniciatīvām augstākajā izglītībā.

ERASMUS programma ir iekļauta SOCRATES programmā, kuru Eiropas Komisija nodibināja 1994. gadā. SOCRATES programma beidza pastāvēt 1999. gada 31. decembrī un 2000. gada 24. janvārī to nomainīja programma SOCRATES II, kuru savukārt 2007. gada 1. janvārī nomainīja Mūžizglītības programma 2007.–2013. gadam.

 

 Erasmus politikas principi (EPS), attiecināti uz LKrA:

 • Piedāvāt veiksmīgu apmaiņu starp Latvijas Kristīgo akadēmiju un citām Eiropas universitātēm un institūcijām, kas saistīta ar izglītības un attīstības programmu un citām aktivitātēm attiecībā uz studentu un darbinieku mobilitāti,

 • Diskutēt par Eiropas prasībām darbinieku un studentu izglītībā, attiecināti uz darba devējiem,

 • ES rīcības programma mūžizglītības laukā 2007.-2013. gadam un Mūžizglītības programmas politika Latvijā 2007.-2013. gadam nodrošina pamatu izglītības aktivitātēm LKrA.

Galvenie jautājumi, kuri LKrA ir ieplānoti saistībā ar ERASMUS:

 

Studiju programmu attīstība un mobilitāte, institūcijas un darba devēja attiecības, studentu prakses un mobilitāte, darba devēja un studenta attiecības un mobilitāte, mācībspēku lekcijas partneru universitātēs, ERASMUS intensīvie valodu kursi, intensīvo programmu projekti.

 

Citas aktivitātes:

 • Izstrādāt mācību līdzekļus saskaņā ar valsts izvirzītajām prasībām mūžizglītībai (latviešu un angļu valodās),

 • Palielināt elektronisko materiālu izmantošanu par 20%,

 • Parakstīt līgumus ar mazajiem un vidējiem uzņēmumiem par studentu mācību praksēm,

 • LKrA nodrošina demokrātisku un nediskriminējošu kontekstu: studenti no visām kristīgajām konfesijām tiek pieņemti, viņu konfesionālā pārliecība tiek respektēta, studenti ar īpašām vajadzībām tiek integrēti studiju procesā. Saskaņā ar Studiju līgumu LKrA nav pieļaujams rasisms un ksenofobija.

LKrA piekrīt sekojošam:

 

 • Līgumi starp institūcijām tiek parakstīti mobilitātes veicināšanai,

 • No iebraukušajiem ERASMUS studentiem netiek iekasēta maksa par apmācību, reģistrāciju, eksāmeniem, pieeju bibliotēkai,

 • Studentu mobilitātes periodā viņiem tiek nodrošināta pilnīga atzīšana veiksmīga rezultāta sasniegšanai,

 • Kvalitāte tiek nodrošināta: (a) studentu un mācībspēku mobilitātei, (b) studentu izvietojuma organizēšanā,

 • Informācija par studiju programmām tiek atjaunota un tā ir transparenta,

 • Vienāda akadēmiskā attieksme un pakalpojumi tiek nodrošināti gan pašmāju, gan ERASMUS studentiem,

 • Pārskaitīšana un informācija tiek nodrošināta savlaicīgi iebraukušajiem ERASMUS studentiem un viņu institūcijām,

 • ERASMUS mācību aktivitātes tiek veicinātas un atzītas,

 • LKrA veicina un popularizē ERASMUS aktivitātes,

 • LKrA piekrīt nediskriminējošiem mērķiem, kas izvirzīti mūžizglītības programmā.

Informācija par mobilitāti:

 • LKrA veicina ERASMUS studiju perioda ārzemēs akadēmisko atzīšanu, izmantojot ECTS kredītus, mācību līgumu, sekmju izrakstu,

 • Studentiem tiek izsniegts attiecīgs Diploma pielikums.

ERASMUS MOBILITĀTES KVALITĀTES

NOTEIKŠANAS SISTĒMA IETVER:

 

Studentiem: Līgumu ar universitāti vai institūciju; ECTS kredītpunktu pārnesi. Studentiem ir ECTS informācijas pakete, Mācību līgums un Sekmju izraksts. Informācijas pakete ir pieejama par kursiem savlaicīgi, kas ļauj studentiem sagatavot Mācību līgumu un atbilstošu mobilitātes sadarbības rāmi. Kvalitātes socioloģiskā analīze saskaņā ar noteiktiem kritērijiem. Regulāra atgriezeniskā saite un rezultātu komunikācija notiek dažādos līmeņos. LKrA sadarbībā ar partnera universitāti vai prakses institūciju garantē divpusēju līgumu, kas nodrošina aktuālu informācijas apmaiņu par pieejamiem kursiem. LKrA izmanto tiešsaistes līdzekļus jautājumos, kas attiecas uz apmācību kursu skaitu un sekmju pārskaitīšanu. LKrA rīkojas pēc saviem iekšējiem noteikumiem un integrētām socioloģiskajām procedūrām, kuras diktē Nolikums par ERASMUS studijām un mobilitātes kvalitāti. Šis dokuments garantē pilnu akadēmisko atzīšanu tiem studentiem, kuri vēlas piedalīties ERASMUS mobilitātē. Studenti, kuri pārvalda angļu valodu, spēs iekļauties LKrA akadēmiskajā un sociālajā vidē.  Apmaiņas studentiem ieteikts mācīties latviešu valodu, lai gūtu labāku ieskatu vietējā kultūrā. LKrA piedāvā intensīvu valodas apmācību ERASMUS studentiem, pirms sākas mācību gads. LKrA apgādā studentus ar prakses iespējām mazajos un vidējos uzņēmumos. Apmaiņas studenti tiek izvietoti privātos dzīvokļos (kā īrnieki). Maksa par dzīvošanu mainās no 30 līdz 50 Ls mēnesī. Pušu attiecības nosaka līgums.

 

Pasniedzējiem: Pasniedzēju mobilitāte notiek saskaņā ar Nolikumu par apmācības un pētniecības aktivitātēm. Rezultāti no mācībspēku mobilitātes tiek izplatīti socioloģiskā analīzē un kvalitātes novērtējumā (LKrA iekšienē) un publicējot izbraucošo mācībspēku lekciju (ārpus LKrA).

 

Mērķi:

 • Pieņemt izaicinājumu un meklēt ceļus, kā organizēt studentu uzņemšanu, kas vērsta uz profesionālās pieredzes iegūšanu, kā arī, lai diskutētu pievienoto vērtību,

 • Veicināt kvalitatīvu sadarbību starp LKrA un studentu uzņēmēju institūcijām, sniedzot labu institucionālās sadarbības un iespēju paraugu.

Galvenie jautājumi:

 • Sadarbība ERASMUS programmas ietvaros,

 • Jauna stratēģija un atbilstošas pārveides LKrA iekšienē: ieviest un piekrist skaidriem sadarbības principiem un metodēm, definēt lomas. Iesaistīto pušu tiesības un atbildība,

 •  LKrA vadības un darbinieku iesaistīšanās studenta darba procesa vadībā un uzraudzībā; piekrišana studentu uzņemšanas sadarbības prasībām un kvalitātes noteikšanas galvenajiem principiem, kā arī vadītāja nozīmēšana studentam. Regulāra informācijas apmaiņa starp vadītājiem, mācībspēkiem un studentu uzņemšanas partneriem,

 • Sadarbības kvalitāti attiecībās starp LKrA un studentu uzņēmēju institūciju nodrošina pasākumi, kuriem piekritušas un kurus pieņēmušas abas puses, kā arī sadarbības socioloģiskā analīze un novērtējums, sadarbība kvalitātes novērtējumā, studentu uzņēmēja pārstāvju uzaicināšana piedalīties LKrA Senāta sēdēs,

 •  LKrA prakšu vadītāja iesaistīšanās darbā, kas saistīts ar starptautiskiem praktiskiem jautājumiem par studentu uzņemšanu,

 • Nozīmīgs mērs, kas garantē uzņēmēja institūcijā pavadītā laika kvalitāti, ir Mācību līguma parakstīšana starp LKrA studentiem un uzņēmēju iestādi,

 • LKrA uzņemas galveno lomu, organizējot, vadot un uzraugot studentu uzņēmēju institūcijas. Darba vietām ir tieša saistība ar LKrA Studiju programmām. LKrA var pagarināt studenta darbību attiecīgajā institūcijā ar mērķi attīstīt studenta profesionālās prasmes,

 • Lai nodrošinātu studentu uzņemšanas kvalitāti LKrA rīkojas saskaņā ar ERASMUS Universitāšu hartas vadlīnijām, Eiropas standartiem un vadlīnijām augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanai, Eiropas Savienības rīcības programma mūžizglītības jomā.

ERASMUS is the EU's educational and training programme for mobility and cooperation in higher education across Europe.

 

It's different actions not only address students wishing to study and work abroad, but also higher education teachers and enterprise staff intending to teach abroad.

 

 

ERASMUS MOBILITY

 

ERASMUS mobility is regulated by the ERASMUS Students’ charter. 

 

For purposes of ERASMUS mobility the LChrA cooperates with the Latvian Association of the Christian Professional Education.

 

Student's fields works are possible in:

 • the DIAK network of seven universities (Finland). This is very good opportunity for those studying caritative social work,

 • Tartu University (Estonia),

 • Katholike Universiteit Leuven (Belgium),

 • Babes-Bolyai University (Romania),

 • Sammelweis Univeristy, Institute of Mental Health (Hungary),

 • other European universities.

Fundamental principles FOR ERASMUS STUDENTS

 

The ERASMUS programme (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students) is a European student exchange programme established in 1987. It forms a major part of the European Union’s Lifelong Learning Programme 2007-2013, and is the operational framework for the European Commission’s initiatives in higher education.

The ERASMUS Programme is incorporated into the SOCRATES programme established by the European Commission in 1994. The SOCRATES programme ended on 31 December 1999 and was replaced with the Socrates II programme on 24 January 2000, which in turn was replaced by the Lifelong Learning Programme 2007–2013 on 1 January 2007.

 

Erasmus Policy Statement (EPS) related to LChrA:

 • To present and exchange successful cooperation example between Latvian Christian Academy and other European Universities and companies concerning Curriculum development and other activities related to student and staff mobility,

 • Discuss the implications of the European educational requirements for teaching staff and students in relation to employers,

 • EU Action programme in the field of the life-long learning 2007-2013 and the Programme of the Life-long learning policy in Latvia 2007-2013 provides basis for quality educational activities at the LChrA.

Main issues which have been planned by the LChrA for ERASMUS:

 

Curriculum development and mobility, Institution–employer relations, students field-work and mobility, Employers–student relations and mobility, Teaching staff–lecturing in other partnering universities, exchange of experience in enterprises in the partnering countries, ERASMUS intensive language courses, Intensive programme projects.

 

Other actions:

 • to work out learning aids according to the State issued requirements for the life-long learning education (in both Latvian and English languages),

 • To increase the use of the e-learning materials for 20%,

 • To sign agreements with small and middle size enterprises for student field-works,

 • LChrA secures democratic and non-discriminating learning context: students from all Christian denominations are accepted, their denominational convictions are respected, and disabled students are integrated in the study process. According to the Study agreement no racism or xenophobia is permitted at the LChrA.

LChrA agreed to comply with the following:

 

 • Inter-institutional agreements have been signed with all the institutions for the mobility purposes,

 • No University fees for tuitions, registration, examinations, access to library are to be charged to incoming ERASMUS students,

 • Full recognition is given to students for satisfactorily completed activities during their mobility period,

 • Quality is ensured for: (a) the organization of student and staff mobility, (b) the organization of student placements,

 • Curriculum information is up to date, transparent,

 • Equal academic treatment and services are ensured for home and ERASMUS students,

 • Transcripts and information are provided in a timely manner to incoming ERASMUS students and their institutions,

 • ERASMUS teaching activities are facilitated and acknowledged,

 • LChrA promotes and gives visibility to the ERASMUS activities,

 • LChrA complies with the non-discrimination objectives set out in the life-long learning programme.

Information on mobility:

 •  LChrA using ECTS credits, learning agreement, transcript of records to facilitate academic recognition of ERASMUS study periods abroad,

 • Diploma supplement is awarded to students.

SYSTEM FOR ERASMUS MOBILITY

QUALITY EVALUATION INCLUDES:

 

For students: contract with the University or enterprise; credit points transfer in ECTS. Students have ECTS Information package, Learning Agreement and Transcript of the records. The Information package is available on courses in due time to allow students to prepare up-to-date Learning Agreements and a smooth framework for mobility cooperation. Sociological analysis of the quality according to the stated criteria. Regular feedback and communication of results takes place on different levels. LChrA in cooperation with the partnering university or the field -work institution provides guarantees in bilateral agreements to make the actual information on courses accessible to each other. LChrA introduces online tools regarding the amount of learning courses and transcripts of records. LChrA has its internal regulations and integrated sociological procedures regulated by Regulation for ERASMUS studies and quality of mobility. The document guarantees full academic recognition for students wishing to take part in the ERASMUS mobility. Students efficient in English will be able to cope with academic and social setting at the LChrA. Exchange students will be advised to learn Latvian in order to gain better appreciation of the local culture. LChrA offers intensive language courses for ERASMUS students before the study year begins. LChrA provides students with the field-work opportunities in small and medium sized enterprises. Exchanging students are accommodated in private housing. The fee varies from 30 to 50 Ls p/month. Relations between parties are regulated by contract.

 

For teachers: teaching staff mobility takes place according to the Regulation for teaching and research activities. Results from teaching staff mobility are distributed by sociological analysis and quality evaluation (inside LChrA) and by publishing lecture of the outgoing teachers (outside LChrA).

 

Objectives:

 • To meet challenges and ways to organize international students placements directed towards acquiring the professional experience as well to discuss added value,

 • To promote the quality cooperation between LChrA and placement institutions by providing good institutional examples and opportunities.

Main issues:

 • Cooperation within the frame-work of ERASMUS programme,

 • New strategy and arrangements inside LChrA: to introduce and agree on clear cooperation policy and methods, to define roles. Rights and responsibilities of parties involved,

 • Involvement of the LChrA leadership and staff in supervising the working process of a student in placement; agreeing on requirements of placement cooperation and guidelines for the quality assessment, as well the assigning of supervisor for student placement in institution. Regular information exchange between supervisors, staff and placement partners,

 • The quality of cooperation between LChrA and placement is ensured by measures agreed on and accepted by both parties including the sociological evaluation of cooperation, cooperation in quality evaluation, invitation of the placement representatives to the LChrA Senate meetings,

 • Involvement of the field-work administrator from the LChrA in work relating the international practical placements,

 • The important measure to guarantee the quality and success of time spent in placement is signing the Learning Agreement between the students of the LChrA and the placement institution,

 • LChrA takes the main role in organizing, managing and monitoring the placements. Work placements have direct link to the Curriculum. LChrA can prolong the placement in order to develop occupational skills of a student,

 • To ensure the quality of students placement LChrA considers the guidelines of ERASMUS University Charter, the Standards and the Guidelines for Quality Assurance in the European Higher education area, European Union Action Programme in the field of Life-long learning.

 

Studentu un mācībspēku mobilitāte

Students’ and teacher's mobility

 

 

Akadēmiskais gads

Academic year

 

Studentu skaits

Number of students

Mācībspēku skaits

Number of teachers

2000/2001

3

1

2001/2002

6

-

2002/2003

5

2

2003/2004

10

-

2004/2005

11

5

2005/2006

15

5

2006/2007

-

4

2007/2008

31

18

2008/2009

28

10

2009/2010

-

6

2010/2011

45

33

2011/2012

48

12

2012/2013 - 10
2013/2014 62 25

2014/2015

-

-

2015/2016 37 12

2016/2017

49

3

 

 

Atpakaļ uz LKrA Projekti

Back to LCHrA Projects